[ Posty: 2 ] 
 Operacja bez zgody 
Autor Wiadomość

Dołączył(a): 4 mar 2010, o 14:19
Posty: 679
Post Operacja bez zgody
Mojej mamie przeprowadzono zabieg lecz nikt nie pytał się o jej zgodę.Zabieg był udany nie było żadnych powikłań.Czy w takiej sytuacji mama może otrzymać jakieś zadośćuczynienie za przeprowadzenie zabiegu bez jej zgody?


21 cze 2010, o 10:40
Zobacz profil

Dołączył(a): 4 mar 2010, o 14:19
Posty: 679
Post Re: Operacja bez zgody
Zabieg a raczej operacja musiałby wywołać określone skutki.

Taki jest pogląd Sądu Najwyższego:
Sygnatura: OSP 2008/6/68

Podstawą zadośćuczynienia z art. 445 § 1 k.c. może być naruszenie praw pacjenta, polegające na przeprowadzeniu operacji bez jego zgody, jeżeli negatywne przeżycia związane z samym faktem braku zgody wywołały skutek wyrażający się w przejściowym chociażby zaburzeniu funkcjonowania organizmu mogącym zostać zakwalifikowanym jako wywołanie rozstroju zdrowia w rozumieniu tego przepisu.

Taki są poglądy praktyków:

Bączyk-Rozwadowska Kinga
Glosa do wyroku SN z dnia 14 października 2005 r., III CK 99/05.
Przegląd Sądowy 2008/5/156
Glosa aprobująca

Tezy publikacji:
1.Budzący wątpliwości stan psychiczny pacjenta (stwierdzone u powódki objawy nerwicy i depresji) i okoliczność, iż zabieg ratuje jego życie, nie powinny w prosty sposób przesądzać o dopuszczalności odstąpienia od obowiązku uzyskania zgody na leczenie.

2.Przejściowy charakter cierpień (nietrwałość następstw zdarzenia sprawczego) powinien mieć wpływ jedynie na wysokość zasądzanego zadośćuczynienia, a nie decydować o odmowie jego przyznania.

drugi pogląd

Borysiak Witold
artykuł
St.Iur.2008.49.43
Brak objaśnionej zgody pacjenta a odpowiedzialność lekarza za brak ostrożności i przypadek.

Brak udzielenia pacjentowi informacji może skutkować odpowiedzialnością lekarza za naruszenie dóbr osobistych pacjenta (w tym prawa do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub jej odmowy po uzyskaniu odpowiedniej informacji), gdyż powołany już art. 19a ustawy z 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej stanowi podstawę do zasądzenia w takiej sytuacji odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Rozmiar takiej szkody niemajątkowej powinien być uzależniony od zakresu niedoinformowania pacjenta, powinien m.in. uwzględniać to, czy pacjenta poinformowano o skutkach mogących zagrażać jego życiu lub powodować poważne kalectwo.

Kardas Piotr
PS.2005.10.55
Zgoda pacjenta na zabieg leczniczy a problem odpowiedzialności karnej lekarza za niewypełnienie obowiązku zapobiegania skutkowi.

Zgoda pacjenta na przeprowadzenie zabiegu stanowi jeden z warunków, od których spełnienia uzależniona jest aktualizacja normy określającej status lekarza jako gwaranta nienastąpienia skutku. W powyższym kontekście wyrażoną w przepisach prawa karnego normę statuującą obowiązki gwaranta uadekwatnia się przez uzupełnienie elementów określających jej zakres zastosowania o okoliczności wskazane jako przesłanki legalności zabiegu w przepisach prawa składających się na tzw. prawo medyczne. W konsekwencji zgoda pacjenta stanowi pozytywny warunek przeprowadzenia zabiegu leczniczego, którego brak prowadzi do braku aktualizacji tej normy w konkretnych okolicznościach.

Dziubina Dariusz
Cz.PKiNP.2000.2.33
Prawny charakter zgody pacjenta na zabieg leczniczy w świetle art. 192 Kodeksu karnego.

Zgoda pacjenta [na zabieg leczniczy] ma nastąpić ex ante, przed przystąpieniem przez lekarza do danego zabiegu. Nie może zostać uznana za prawidłową zgoda udzielona w trakcie prowadzenia zabiegu, jak również udzielona ex post, po jego przeprowadzeniu.

Dzienis Paweł
PS.2001.11-12.78
Zgoda pacjenta jako warunek legalności leczenia.

Świadome wyrażenie zgody [pacjenta na leczenie] oznacza powzięcie decyzji. Chory sam dokonuje wyboru, analizując bilans "zysków i strat". Aby móc dokonać takiego wyboru, musi posiadać pełną wiedzę o swojej chorobie. Lekarz jest doradcą, konsultantem. Nie rozstrzyga za pacjenta, co jest dla niego lepsze. Świadoma zgoda pacjenta to nie tylko podpis na formularzu. To proces konsultacji lekarza z chorym. Chcę zwrócić tu uwagę na inny aspekt, tj. na czynny, a nie bierny udział chorego w procesie leczenia, który często spotyka się w praktyce. Chory jako laik w dziedzinie medycyny obawia się obrazić lekarza swoją dociekliwością lub życzeniami. Trzeba podkreślić, że ma to być czynny udział pacjenta w podejmowaniu decyzji, a nie bierne poddanie się werdyktowi lekarza. Ten ostatni ma być tylko doradcą.


21 cze 2010, o 11:02
Zobacz profil
   [ Posty: 2 ] 


rozpoczynać nowych wątków
odpowiadać w wątkach
edytować swoich postów
usuwać swoich postów
dodawać załączników

Skocz do: